Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Cechy dobrego szefa

Zarządzanie przedsiębiorstwem, z daleka wygląda na bardzo proste zadanie. Wystarczy jedynie mówić podwładnym, co mają robić. Jednak ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dlatego warto przeanalizować, jakimi cechami powinien odznaczać się idealny przełożony. Przede wszystkim, musi być wiarygodny. Jest to cecha, którą trudno zyskać, a łatwo stracić. Należy uważać na swoje czyny i słowa oraz próbować przewidzieć ich wpływ na pracowników. Manager powinien być przykładem w firmie do naśladowania. Jego zachowanie ma być wzorem dla podwładnych, a jednocześnie musi wskazywać na odmienną rolę, którą on dzierży. Zatrudniając pracowników, warto kierować się ich cechami charakteru. Jest to konieczne z tego względu, że potencjalnego pracownika techniki możesz nauczyć, ale zaangażowania czy odpowiedniej postawy już nie. Ważne jest by zatrudniać powoli, z rozmysłem. Jednak zwalniać należy szybko i zdecydowanie. Manager nie może myśleć w kategorii ja, ale my. Jego sukces nie jest mierzony osobistym wkładem, ale zaangażowaniem całego zespołu. Dobry szef okazuje swym podwładnym szacunek i sam się nim cieszy z ich strony. Przełożony nie musi być uwielbiany, ale musi być szanowany. Jego zadaniem jest podejmowanie trudnych decyzji, które decydują o przyszłości firmy i każdego pracownika z osobna.

Wybór odpowiedniej sekretarki

W większości firm, kiedy potrzebny jest nowy pracownik na dane stanowisko, powstaje tak zwany opis stanowiska. Jest to zespół kwalifikacji i cech, które musi mieć pracownik. Przedstawiciel działu kadr razem z szefem działu, który szuka pracownika, oraz coraz częściej także z psychologiem, ustalają, kim powinien być idealny pracownik. Na przykład, ubiegając się o stanowisko sekretarki, trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami. Sekretarka powinna być komunikatywna i sumienna. Musi wykazać się umiejętnością pracy w zespole, mieć zdolności organizacyjne oraz być zdyscyplinowana. Dodatkowo, bardzo ważna jest obsługa komputera i urządzeń biurowych. Poszukiwane są osoby asertywne, które potrafią wykorzystać ta cechę podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Coraz częściej na to stanowisko przyjmuje się osoby znające kilka języków obcych. Język angielski jest obecnie jedynie minimum przy zatrudnianiu pracownika. Sekretarka nie potrzebuje wyższego wykształcenia. Zazwyczaj konieczne jest posiadanie średniego. Dodatkowym atutem będzie ukończenie kursu sekretarki. Samo stanowisko sekretarki, choć obecnie bardzo niedoceniane, wymaga wielu umiejętności i cech, których nie posiadają wszyscy. Myśląc o takiej przyszłości zawodowej, warto zdobyć te z nich, które pozwolą nam na zdobycie i utrzymanie posady sekretarki.

Cechy dobrego księgowego

Każde przedsiębiorstwo, nawet najmniejsze, potrzebuje kogoś, kto zajmie się prowadzeniem księgowości. Jednakże podobnie jak nie każdy nadaje się na sportowca, tak też nie każdy powinien ubiegać się o stanowisko księgowego w przedsiębiorstwie. Ta praca wymaga umiejętności i cech, którymi nie wszyscy mogą się poszczycić. Oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego, dużą rolę odgrywa osobowość konkretnej osoby. Dlatego warto już wcześniej poznać swoje możliwości i zgodnie z nimi dokonać wyboru swojej drogi życiowej. Dobry księgowy musi odznaczać się doskonałym zmysłem analitycznym. Dziedziny związane z matematyką nie mogą takiej osobie sprawiać żadnych, nawet najmniejszych, trudności. Bo przecież praca księgowego opiera się głównie na liczbach. Bardzo ważne jest to, że księgowy musi doskonale opanować wszystkie przepisy i regulacje prawne, będące podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Najlepiej jest, kiedy taka osoba jest bardzo pojętna i chętna do podejmowania się nowych, innowacyjnych zadań. Księgowy nie musi znać na pamięć zasad i przepisów regulujących funkcjonowanie każdej firmy, ale musi być na tyle bystry, by szybko się w danej sytuacji odnaleźć. Czasem może się zdarzyć klient, który prowadzi całkiem nieznaną mu działalność. I właśnie to, czy i jak sobie w tej sytuacji poradzi pokazuje, czy jest on dobrym księgowym.

Style kierowania w firmie

W większych przedsiębiorstwach funkcje zarządzania i kreowania realizowane są przez kierownictwo. Jest osoba lub grupa osób, które kierują zakładem. Przełożeni, w celu osiągnięcia u podwładnych określonych zachowań mogą stosować różne style kierowania. Dysponują oni pewną miarą władzy nad pracownikami. Ich działania powinny cechować się sprawnością i skutecznością. Jednakże każda osoba jest inna. Każdy kierownik może prezentować sobą inny styl kierowania. Nie zawsze jest on słuszny, dlatego warto przeanalizować różne style i dostosować swój sposób do tego wzorcowego. Styl kierowania przejawia się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się: środki i metody organizacji formalnej oraz środki i metody psychologiczne. Jesteśmy w stanie wyodrębnić trzy podstawowe style kierowania. Odpowiadają im trzy typy osobowe, to jest: kierownik autokrata, kierownik demokrata oraz kierownik liberał. Obecnie, biorąc pod uwagę sprawność i skuteczność działań kierowniczych, możemy wyróżnić dwa podstawowe style kierowania. Pierwszym jest kierowanie zorientowane na zadania, a drugim, kierowanie zorientowane na pracowników. Wybór jednego i zarazem najlepszego dla danego przedsiębiorstwa stylu, zależy od czynników zw. z osobą kierownika i cechami podwładnych oraz od czynników sytuacyjnych.

Planowanie zatrudnienia przez przedsiębiorcę

Większość przedsiębiorców prędzej lub później musi się zmierzyć z zadaniem, jakim jest zatrudnianie pracowników. Aby jednak było to celowe i efektywne, należy zaplanować zatrudnienie znacznie wcześniej. Takie planowanie polega na ustalaniu przeciętnego stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych grupach i zawodach oraz zapotrzebowania na pracowników i uczniów. Podstawami do planowania zatrudnienia są ustalone cele w zakresie produkcji wyrobów gotowych i usług, sprzedaży produktów i towarów, a także normy pracy i obsługi, liczba stanowisk i etatów. Dodatkowo ważne są przepisy prawne regulujące pracę oraz dane dotyczące zatrudnienia w latach ubiegłych. Przedsiębiorca, który planuje zatrudnienie w swojej firmie, musi ustalić również czas pracy, jaki pracownik przepracuje przeciętnie w planowanym okresie. Bardzo ważne jest również zaplanowanie wysokości wynagrodzeń, jeszcze przed ogłoszeniem przyjęć na dane stanowiska. Co dzięki takiemu podejściu do zatrudnienia zyskuje właściciel firmy? Przede wszystkim daje pełny obraz kosztów, jakie pociągnie za sobą zatrudnianie pracowników. Poza tym, oferowane są konkretne stanowiska, w ustalonym czasie pracy i za obliczone już wynagrodzenie. Z kolei kandydat na pracownika wie, czego się spodziewać w tej pracy. A będą się o to stanowisko ubiegać wyłącznie osoby zainteresowane podanymi warunkami.

Polityka personalna w działalności gospodarczej

Do prowadzenia działalności gospodarczej konieczne są, obok środków i przedmioty pracy, zasoby ludzkie. Inaczej nazywane są one kapitałem ludzkim. W procesie gospodarczym, stanowi on kapitał, bez którego nie można prowadzić żadnej działalności. Wszelkimi działaniami związanymi z zasobami ludzkimi zajmuje się polityka personalna. Obejmuje ona planowanie wielkości zasobów, dbanie o rozwój osób zatrudnionych, awansowanie, motywowanie oraz budowanie kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie. Wszystkie te zadania mają na celu przygotowanie załogi do realizacji celów przedsiębiorstwa. Kierunki tej polityki są podporządkowane celom, do których zmierza przedsiębiorstwo. Podlega ona uregulowaniom prawnym, wynikającym z polityki społecznej państwa, a także uzależniona jest od umówi konwencji międzynarodowych uznawanych przez Polskę. Ustawowo czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Oczywiście istnieją wyjątki od reguły, zapisane w Kodeksie pracy. Polityka personalna ma na celu takie dostosowywanie czasu i warunków pracy, by osiągnąć jak najwyższą wydajność wykonywanej pracy w firmie. W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników powinien istnieć dział lub komórka organizacyjna, która byłyby odpowiedzialna za osiąganie takich efektów.

Cechy działalności regulowanej

Państwo w niektórych przypadkach może wprowadzić ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Jedną z form takiego ograniczenia jest wprowadzenie działalności regulowanej. Jest to taka działalność, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przez przepisy prawa. Przedsiębiorca decydujący się na wykonywanie takiej działalności jest zobowiązany spełnić wszystkie warunki określone przez ustawę regulującą dany rodzaj działalności oraz uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Spełnianie tych warunków podlega kontroli prowadzonej przede wszystkim przez organ prowadzący rejestr. Do takich działalności możemy między innymi zaliczyć świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania za granicą oraz polowania wykonywanie przez cudzoziemców na terytorium Polski, organizację profesjonalnego współzawodnictwa sportowego, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, ośrodka szkolenia kierowców, usług detektywistycznych, czy kantorów wymiany walut. Działalność regulowana różni się od wymagającej zezwolenia tym, że wystarczy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonywania danej działalności. Nie trzeba przechodzić długiej procedury przyznania zezwolenia, dlatego jest korzystniejsza, dla osób rozpoczynających swą przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Licencja i zgoda

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej mogą być objęte ograniczeniem swobody ich podejmowania przez obowiązek uzyskiwania zezwoleń, takich jak zgoda i licencja. Zazwyczaj zezwolenia są wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, na przykład przez wójta gminy. Jednak są wyjątki od tej reguły, gdy przepisy szczegółowe dotyczące danego rodzaju działalności określono, że zezwolenie wydaje inny podmiot. Wydawane są one po stwierdzeniu, że spełniono wszystkie konieczne do tego warunki określone przepisami prawa. Dotyczą one w szczególności: ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz są związane ze specyfiką działalności objętej zezwoleniem. Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, które są objęte takim zezwoleniem, zostały wymienione w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Do niektórych z nich prawo zalicza: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, produkcję tablic rejestracyjnych, wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, a także zarobkowe wykonywanie transportu drogowego (osób lub rzeczy). Przed przystąpieniem do rejestracji działalności, należy się dobrze zorientować, czy wybrana przez nas działalność nie wymaga takiego zezwolenia.

Koncesja, jako ograniczenie

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej należy rozważyć wiele istotnych czynników. Niektóre rodzaje działalności mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obywateli albo inny ważny interes o charakterze publicznym. Z tego powodu podjęcie i wykonywanie działalności w tych obszarach nie jest wolne, lecz wymaga uzyskania zgody państwa. Powszechnie jest to znane, jako koncesja. Uzyskania takiej koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji a także składowania odpadów w górotworze. Ponadto, konieczna jest do wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz materiałami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wszystko, co ma związek z paliwami i energią, np. wytwarzanie czy dystrybucja. Musimy też zaliczyć do nich ochronę osób mienia, przewozy lotnicze, a także rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Wprowadzenie innych koncesji jest możliwe, ale wymaga zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot danej działalności na czas oznaczony, to jest nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności.

W czasach tak dużego bezrobocia, wiele osób poważnie zastanawia się nad otworzeniem własnej firmy. Zazwyczaj zaczynają od stworzenia unikalnego pomysłu na biznes. Jednak nie jest to takie łatwe, jak się może niektórym wydawać. Nie wystarczy tylko wymyślić coś oryginalnego, bo konieczne jest także sprawdzenie wszelkich czynności, które się z daną działalnością wiążą. Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że każdy może podjąć się prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Jest to zgodne z zasadą o swobodzie podejmowania działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń z tym związanych. Wspomniana wyżej zasada mówi, że podejmowanie i prowadzenie takiej działalności jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. W niektórych przypadkach państwo wprowadza ograniczenia w tym zakresie. Zasada o swobodzie podejmowania działalności może być ograniczona na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest koncesjonowanie działalności gospodarczej. Drugim jest wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, takich jak na przykład zgoda czy licencja. I ostatni sposób to wprowadzenie regulowanej działalności gospodarczej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem działalności należy sprawdzić, czy nie będzie ona podlegać takim ograniczeniom.