1

2

3

4

5

 

Finansowanie wewnętrzne przedsiębiorstwa

Utrzymywanie w czasach kryzysu gospodarczego naszej działalności gospodarczej ze środków wewnętrznych nie jest łatwe. Wielokrotnie przedsiębiorcy sięgają do środków zewnętrznych od instytucji bankowych czy poszukują dodatkowych inwestorów na rynku. Najlepszym i zdecydowanie najzdrowszym dla odpowiedniej kondycji finansowej naszego przedsiębiorstwa jest finansowanie bieżącej działalności ze środków własnych. Najlepiej, gdyby udawało się utrzymać stabilny rozwój przy pomocy wypracowanego zysku netto. Zysk netto pochodzi z uzyskanych wyników sprzedaży. W określeniu przewidywanych zysków netto na najbliższe miesiące i lata pomaga dokładnie przeprowadzona analiza finansowa prowadzonej działalności. Finansować przedsiębiorstwo ze środków wewnętrznych możemy również przy pomocy odpisów amortyzacyjnych, oraz dodatkowych wpłat wspólników do majątku zakładowego. Takie wpłaty do majątku podstawowego mogą się odbywać na przykład w formie umowy pożyczki. Dwoma najważniejszymi elementami w każdym przedsiębiorstwie są uzyskiwane zyski netto oraz posiadanie płynności finansowej. Przedsiębiorstwa z zachwianą płynnością finansową nie utrzymują towarów od swoich kontrahentów na czas, nie są także wiarygodne dla instytucji bankowych. By stan finansów przedsiębiorstwa był stabilny warto zatrudnić w pełnym wymiarze księgowego.

Prowadzenie spółki partnerskiej

Do grupy spółek osobowych zaliczamy spółki partnerskie. Jest to forma działalności, którą mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu. W myśl przepisów kodeksu spółek handlowych do grona wolnych zawodów należą profesje aptekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, rzeczoznawców majątkowych czy tłumaczy przysięgłych. Taka forma organizacyjno-prawnej nie wymusza na partnerach gromadzenia określonego kapitału zakładowego. W spółkach partnerskich, co bardzo istotne nie ma również odpowiedzialności zbiorowej za zobowiązania pozostałych partnerów wobec wierzycieli, każdy wspólnik odpowiada tylko i wyłącznie za swoje działania. Dodatkowo prowadzenie takiej spółki jest silnie chronione z mocy prawa. Partnerzy w takiej spółce mają także szansę skorzystania z prostszego zryczałtowanego opodatkowania. Nie we wszystkich formach przecież jest ono dopuszczalne. Zakładając taką spółkę można wcielać w życie pomysły biznesowe wielu osób, ograniczeniem jest tutaj jednak konieczność działania w jednym z określonych obszarów. Umowa spółki partnerskiej musi zostać sporządzona w obecności notariusza, pod rygorem nieważności, co rodzi dodatkowe koszty. W spółkach partnerskich poza tym obowiązuje wymóg prowadzenia pełnej księgowości, co również może być uznane za niedogodność.

Charakterystyka spółek kapitałowych

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek kapitałowych i cztery rodzaje spółek osobowych. Wszystkie te formy różnią się od siebie w pewnych elementach. Taka różnorodność pozwala przedsiębiorcom na swobodny wybór formy organizacyjno-prawnej, która będzie najlepiej przystosowana do jego pomysłu na dochodowy biznes. Spółki kapitałowe są przeznaczone raczej dla wspólników, którzy planują prowadzić działalność o szerokim zasięgu. Do ich założenia konieczne jest spełnienie wymogu zebrania odpowiedniego kapitału początkowego. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest to tylko pięć tysięcy złotych, lecz już w przypadku spółek akcyjnych, wysokość kapitału zakładowego wynosi aż sto tysięcy złotych. Obie formy są dobrym sposobem na gromadzenie i lokowanie dużych kapitałów. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze z wyjątkiem innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki rodzaj spółki może założyć jedna osoba. Z kolei spółkę akcyjną może prowadzić dowolna liczba udziałowców. Spółki akcyjne, jako jedyna oprócz spółek komandytowo-akcyjnych mają możliwość emisji papierów wartościowych, jak akcji i obligacji. W obu spółkach kapitałowych nie występuje odpowiedzialność zbiorowa za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Odnawialne kredyty obrotowe

Dla wielu przedsiębiorców jedyną szansą na utrzymanie względnie spokojnej sytuacji finansowej w prowadzonej działalności gospodarczej jest korzystanie regularne z odnawialnych kredytów obrotowych na rachunku bieżącym. Każdy przedsiębiorca posiada konto firmowe, choć przepisy prawne tego nie nakazują, to brak konta znacząco obniża szybkość transakcji dokonywanych w firmie. Konto firmowe przydaje się także z powodu atrakcyjnych kredytów obrotowych, o które mogą się ubiegać przedsiębiorcy z reguły po sześciu miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucje bankowe mogą postawić różnej długości terminy, po których przedsiębiorca będzie mógł otrzymać kredyt takiego rodzaju. Limit, do którego przedsiębiorca może zaciągać tego rodzaju odnawialne zobowiązanie zależy od średnich miesięcznych przychodów pojawiających się na koncie firmowym. Odnawialne kredyty obrotowe na rachunku bieżącym służącą utrzymaniu płynności finansowej w przedsiębiorstwie i nie mogą być użyte do spłaty zaległych zobowiązań podatkowych i tym podobnych. Tego rodzaju zobowiązania kredytowe należą do kredytów krótkoterminowych, najczęściej przyznawane są na okres dwunastu miesięcy. Często, aby otrzymać taki kredyt przedsiębiorca musi przeprowadzić analizę finansową w swojej firmie i dopiero na podstawie takich danych bank wydaje decyzję kredytową.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Firma stoi w miejscu, nie rozwija się, gdy nie ma odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji i szeroko pojętych modernizacji. Takie kroki w prowadzonej działalności gospodarczej można poczynić właściwie na dwa sposoby, albo ze środków własnych, mówimy wówczas o finansowaniu wewnętrznym, albo od zewnętrznych podmiotów, jak instytucje bankowe, czy inwestorzy przybywający do naszego przedsiębiorstwa. Gdy w firmie brakuje zysków netto, nie są możliwe wysokie odpisy amortyzacyjne, a wspólnicy nie mają ochoty powiększać swoich kapitałów podstawowych, wówczas trzeba koniecznie sięgnąć do finansowania zewnętrznego, jeśli chcemy przeprowadzić konieczne inwestycje. Bardzo często tacy przedsiębiorcy decydują się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Maksymalny okres kredytowania, wynosi tutaj trzydzieści lat. Szczególnym rodzajem kredytów inwestycyjnych są kredyty preferencyjne. Są to zobowiązania wobec banku podobne do kredytów inwestycyjnych, lecz wyraźnie posiadają lepsze warunki spłaty. Te lepsze warunki wynikają z faktu, że część, albo całość odsetek spłacana jest ze środków państwowych. Minusem kredytów preferencyjnych jest jedynie krótki okres kredytowania, dochodzący do sześciu lat. Zabezpieczeniem takich kredytów może być nieruchomość mówimy, wtedy o hipotecznych kredytach inwestycyjnych.

Unijne dotacje dla młodych przedsiębiorców

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zyskał szczególne wsparcie finansowe na wejściu naszego kraju do wspólnoty europejskiej. Uruchomione we wszystkich województwach programy operacyjne i przyznane na ich realizację środki sprawiły, że zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i ci doświadczeni mogą otrzymać dodatkowe pieniądze na inwestycje w swój biznes, co jest przydatne w okresie kryzysu ekonomicznego. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie się rozwijać, wdrażać nowe technologie, czy zwiększać limity zatrudnienia, gdy ich sytuacja finansowa jest w nie najlepszym stanie. Z unijnych dotacji jest szansa na otrzymanie czterdziestu tysięcy złotych warunkowo bezzwrotnej pomocy, dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Pożyczkę zwraca przedsiębiorca, gdy po dwunastu miesiącach jego działalność nie będzie już funkcjonować. Gdy taki podmiot gospodarczy zbankrutuje, zwraca pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami. Unia Europejska uruchomiła także inne programy, w których stara się uaktywnić niektóre grupy społeczne, do tej pory pozostające poza zainteresowaniem pracodawców. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć przede wszystkim osoby niepełnosprawne, młode matki, czy osoby, które skończyły pięćdziesiąt lat, a nie mogą znaleźć zatrudnienia, takim grupom najtrudniej sobie poradzić.

Zalety własnej działalności gospodarczej

Z założeniem i prowadzeniem własnej firmy wiąże się wiele korzyści. Coraz więcej osób decyduje się na zawiązanie własnej działalności gospodarczej, ponieważ takie rozwiązanie przynosi nam przede wszystkim pełną niezależność. Poczucie niezależności i pełnego panowania nad swoją karierą zawodową to niewątpliwe plusy własnego przedsiębiorstwa. Ponadto dopóki pracujemy we własnej firmie, to mamy pewność zatrudnienia, nie ma przecież siły, która zmusiłaby nas do ustąpienia ze stanowiska. Własna działalność gospodarcza, to także szansa na wyższe zarobki, oczywiście nie można się spodziewać, że od razu nasze dochody będą niesamowicie wysokie, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że uda się nam odnotowywać lepsze rezultaty biznesowe, szczególnie, gdy wybraliśmy dobry profil organizacyjno-prawny. Największej w naszym kraju powstaje indywidualnych działalności gospodarczych. Ta forma wiąże się z najmniejszymi wymaganiami proceduralnymi i najniższym kapitałem na start. Na nasz biznes możemy zaciągnąć kredyt na start. Choć wiele banków daje taką możliwość przedsiębiorcom, z co najmniej kilkumiesięcznym stażem, to z pewnością znajdziemy też taką instytucję kredytową, która przyzna nam kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Własna firma to także elastyczne godziny pracy, sami wyznaczamy sobie dni wolne.

Zakładanie spółki jawnej

Jedną z najchętniej wybieraną formą organizacyjno-prawną działalności gospodarczej jest spółka jawna. Przesłankami do założenia tego rodzaju działalności jest chęć prowadzenia własnej firmy, a także możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa na niewielką skalę. Do prowadzenia takiej spółki osobowej potrzebni nam będą zaufani współpracownicy. Wspólników do spółki jawnej lepiej dobierać z rozmysłem, ponieważ w tym rodzaju działalności gospodarczej za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem, poza tym wierzyciel może dowolnie wybrać, z majątku, którego wspólnika będzie w pierwszej kolejności dochodził roszczeń. Spółka jawna posiada jednak także wiele zalet, wśród nich z pewnością trzeba wymienić fakt, że umowa spółki jawnej może być w dowolny sposób ustalana. Dodatkowo zakładając spółkę jawną nie zachodzi konieczność gromadzenia kapitału zakładowego. Ta spółka osobowa może być reprezentowana przez każdego ze wspólników, w umowie spółki jawnej można nawet niektórych wspólników z kwestii związanych z reprezentowaniem spółki. Zazwyczaj spółki jawne zakłada się by prowadzić niewielkie działalności gospodarcze, przy niewielkich obrotach istnieje szansa na uniknięcie zapłaty podatku dochodowego od towarów i usług. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej.

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa

Rejestracja działalności gospodarczej jeszcze nigdy nie była tak prosta, jak obecnie. Nowy przedsiębiorca ma właściwie trzy drogi na dostarczenie wypełnionego wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej. Pierwszym z nich uruchomionym przed kilku laty jest złożenie wniosku drogą internetową. Oznacza to, że uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców nie musimy nawet opuszczać domu. Wniosek jest analizowany przez system, dlatego wykluczony jest czynnik ludzki, który mógłby wpływać na opóźnienie zatwierdzenia wniosku. Taka droga jest najbardziej polecaną, jeżeli zależy nam na czasie, przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. Wniosek musimy wypełnić bezbłędnie, i jeżeli zachodzi taka potrzeba, dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty. Niektóre formy działalności gospodarczej wiążą się przecież z koniecznością uzyskania odpowiednich zaświadczeń i zezwoleń. Inną drogą, którą możemy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest osobista wizyta we właściwym urzędzie gminy, lub urzędzie miasta. Omawiany wniosek rejestracyjny możemy także wysłać pocztową, lecz termin oczekiwania na wydanie decyzji będzie dłuższy niż w postaci elektronicznej. Wysłanie wniosku wiąże się z jednoczesnym wpisem danego przedsiębiorcy, jako płatnika w urzędzie skarbowym i przedsiębiorcę w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Zalety prowadzenia firmy w domu

Przedsiębiorcy szczególnie prowadzący swoją firmę w sieci internetowej, jako miejsce lokalizacji swojego biura, coraz częściej wybierają swój własny dom. Z wyborem takiego właśnie rozwiązania związanych jest wiele korzyści, jak na przykład możliwość znacznego obniżenia kosztów. Oszczędzamy na prowadzeniu firmy we własnym domu, ponieważ nie musimy wynajmować lokalu biurowego w mieście, co jest wyjątkowo kosztowne. Oszczędności biorą się także ze względu na brak konieczności dojazdu do pracy. Niezależnie od tego czy do tej pory do pracy dojeżdżaliśmy własnym samochodem, czy środkami komunikacji miejskiej, w każdym z tych przypadków, z perspektywy miesiąca jest to całkiem spory wydatek, który po prostu przestanie istnieć, gdy zajmiemy się prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym domu. Zyskujemy nie tylko w kwestiach finansowych. Oszczędzony na dojazdach czas możemy przecież poświęcić naszym najbliższym. Firma w domu to wielka wygoda, niektóre elementy biznesowe odpisać możemy od podatku, tylko trzeba dokładnie o tę opcję wypytać księgowego, które odpisy akurat w naszej działalności gospodarczej przysługują. Nie ma problemu z prowadzeniem firmy w domu nawet wówczas, gdy posiadamy pracowników, kontrolować i nadzorować ich poczynania możemy z perspektywy równie dobrze własnego fotela.